รู้จัก AcctWork

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide14 Slide15 Slide16 Slide17 Slide18 Slide19
AcctWork คือ โปรแกรมจำลองปัญหาทางการบัญชี (Accounting Game) เพื่อใช้สำหรับการแข่งขันจำลองปัญหาทางธุรกิจและงานด้านบัญชี สำหรับประเภทธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading Business) โดยผู้เล่นจะได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งธุรกิจกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การจัดทำเอกสารทางธุรกิจ การจัดทำบัญชี และ การออกรายงานทางการเงิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เสริมความรู้ ให้แก่บุคลาการในวิชาชีพบัญชี